Fulbright Senior Award 2025-26

Fulbright Senior Award to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. w uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki). Stypendium skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora.

Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Nowość!  Jeśli Twój projekt dotyczy badań podstawowych i chcesz po powrocie ze stypendium dalej rozwijać współpracę z Twoim amerykańskim partnerem, możesz ubiegać się o dodatkowe środki finansowe w ramach tzw. komponentu badawczego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w sekcji Korzyści udziału w programie oraz w Regulaminie komponentu badawczego.

Zachęcamy do odsłuchania nagrania webinaru informacyjnego oraz do dołączenia do spotkań informacyjnych organizowanych w trakcie bieżącej rekrutacji. Lista spotkań aktualizowana na bieżąco znajduje się na stronie fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa.

Termin składania wniosków i planowana liczba stypendiów


Nabór zamknięty. Nabór na rok akademicki 2026-27 ogłosimy w lutym 2025.

Nabór do programu Fulbright Senior Award 2025-26 trwa od 8 lutego do 5 czerwca 2024 r. do godziny 15:00 czasu polskiego.
Planowana liczba stypendiów Fulbright Senior Award 2025-26: 16.

Regulamin

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania stypendiów tj.wymaganiach formalnych, procedurze konkursowej i kryteriach oceny wniosku znajdują się w Regulaminie stypendiów przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta obywatelom polskim (dalej: Regulamin).

Długość stypendium

Stypendia oferowane są na okres od 3 do 10 miesięcy.

Wymagania formalne

O udział w programie Fulbright Senior Award mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego, polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora w momencie składania wniosku
 • Są pracownikami działających w Polsce: uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych, Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. W celu sprawdzenia, czy instytucja macierzysta osoby zainteresowanej składaniem wniosku o stypendium Fulbrighta znajduje się w wykazie warto skorzystać z wyszukiwarki Instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Są zatrudnione w jednej z ww. wskazanych instytucji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (na poziomie minimum B2).
 • Spełniają wymogi formalne wizy J Research Scholar.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie wniosku jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowane są osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat przebywały w USA krócej niż 9 miesięcy.

Kogo szukamy?

 • Osób reprezentujących wszelkie obszary tematyczne i dyscypliny oraz różne instytucje polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego.
 • Osób, które potrafią umotywować, dlaczego ich projekt badawczy powinien zostać zrealizowany w USA i w jaki sposób przyczyni się do rozwoju nauki w Polsce.
 • Osób aktywnych w środowisku akademickim, posiadających osiągnięcia naukowe i adekwatny dorobek publikacyjny.
 • Osób ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie, gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze projekty pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów – naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.
 • Ważne są dla nas zaradność w osiąganiu zamierzonych przez kandydata celów oraz umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami.
 • Istotne są również realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.
 • Prawdziwy Fulbrighter i Fulbrighterka to jednak nie tylko aktywny naukowiec czy aktywna absolwentka. Stypendystów i stypendystki Fulbrighta charakteryzuje otwartość, kreatywność oraz potencjał do inicjowania zmian społecznych i prowadzenia zaangażowanego społecznie, międzykulturowego dialogu.

Korzyści z udziału w programie

Stypendium przeznaczone jest w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty:ki. Wysokość miesięcznego stypendium zależy od lokalizacji instytucji goszczącej, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych.

Stypendium może obejmować również:

 • Ryczałt na pokrycie kosztów podróży stypendysty:ki do i z USA (1500 USD).
 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie w USA (1300 USD).
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych lub udział w konferencjach (300 USD).
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami wymaganymi przez instytucję goszczącą, np. uczelnianym ubezpieczeniem medycznym (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy).
 • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny (250 USD miesięcznie na każdego towarzyszącego członka rodziny) oraz ryczałt na pokrycie kosztów podróży rodziny do i z USA (1500 USD dla każdego towarzyszącego członka rodziny), jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu w USA. Chęć wyjazdu z rodziną musi zostać zgłoszona w formularzu zgłoszeniowym.

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirement. Stypendysta:ka nie ponosi kosztów wydania wizy.

Jeżeli chcesz wyjechać z członkami rodziny, mogą oni ubiegać się o wizy J-2. Zgodnie z regulacjami wizowymi, członkowie rodziny, którzy mogą otrzymać wizy J-2 to współmałżonek/współmałżonka lub niepozostające w związku małżeńskim dziecko do ukończenia 21 roku życia.

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta jest zobowiązany do przedstawienia Koordynatorce Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Przez cały okres grantu stypendyści i stypendystki są objęci podstawowym planem opieki zdrowotnej, zgodnym z wymogami wizy J-1 – Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Plan opieki zdrowotnej ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodzin.

Ponadto, jeżeli uczelnia nie wymaga zakupu obowiązkowego ubezpieczenia uczelnianego, zarówno stypendysta, jak i członkowie rodziny towarzyszący mu przez minimum 80% pobytu w USA mogą otrzymać zwrot kosztów samodzielnie zakupionej polisy ubezpieczenia medycznego w kwocie nie wyższej niż 350 PLN za miesiąc za osobę w czasie trwania stypendium Fulbrighta. Szczegółowe zasady refundacji zostaną przedstawione osobom nominowanym do stypendium w okresie przygotowania do wyjazdu. Należy pamiętać, iż rodzina towarzysząca stypendyście:stce podczas grantu jest zobowiązana do posiadania ubezpieczenia zgodnego z wymogami wizy J.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendyści i stypendystki zostali jak najlepiej przygotowani do wyjazdu.

Przed wyjazdem stypendysta:ka uczestniczy w spotkaniu informacyjnym prowadzonym przez doświadczone koordynatorki, które odbywa się zazwyczaj wiosną, dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom i absolwentkom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać przydatne kontakty.

Stypendysta:ka otrzymuje zaproszenie do międzynarodowej platformy Fulbrighter, z której korzystają absolwenci i absolwentki oraz inni stypendyści programu Fulbrighta, a której celem jest wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie jej członków.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta:ka jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz instytucji goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści i stypendystki Fulbrighta można znaleźć na stronie: ​facebook.com/fulbright. Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkie osoby, które wzięły udział w programie na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski.

Osoby absolwenckie Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Absolwenci i absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu – absolwenci Programu zachęcają swoich studentów i studentki oraz osoby, z którymi współpracują do ubiegania się o stypendia, dzięki czemu zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie oraz stale poprawia się ich jakość.
 • Udział w procesie wyboru kandydatów i kandydatek na stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium, do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście/regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
 • Wsparcie Komisji podczas spotkań informacyjnych dla osób wyjeżdżających na stypendium w kolejnych latach – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem z pobytu w USA.
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora:ki czy osoby prowadzącej sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.
 • Możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez Komisję spotkaniach integracyjnych i merytorycznych – wydarzenia te są skierowane do stale rosnącego grona absolwentów i absolwentek i są okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych.

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA. Przejdź do zakładki Absolwenci i Absolwentki, aby dowiedzieć się więcej o społeczności absolwentów i absolwentek Fulbrighta oraz o istniejących stowarzyszeniach.

Kandydaci i kandydatki, których projekt zgłaszany do Fulbright Senior Award mieści się w zakresie badań podstawowych – czyli dotyczy prac empirycznych lub teoretycznych mających na celu przede wszystkim zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne – mogą ubiegać się o finansowanie tzw. komponentu badawczego po zakończeniu stypendium Fulbrighta i powrocie do jednostki macierzystej. 

Celem komponentu badawczego jest kontynuacja współpracy naukowej z partnerem z USA po zakończeniu stypendium Fulbright Senior Award. Współpraca ta może polegać m.in. na wspólnej realizacji badań, wyjazdach do instytucji partnerskiej lub przyjęciu jej przedstawicieli u siebie, czy też na promowaniu realizowanego projektu i jego wyników. 

Komponent badawczy:

 • jest skierowany do kandydatów:ek zatrudnionych w instytucjach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym w instytutach naukowych PAN (z wyłączeniem pracowników Polskiej Akademii Nauk, o której mowa w art. 7 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
 • jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN);
 • jest przyznawany w wysokości do 200 000 zł, 
 • maksymalny czas finansowania działań w ramach komponentu badawczego: do 18 miesięcy od zawarcia umowy pomiędzy NCN a wykonawcą projektu (Instytucją zatrudniającą stypendystę występującego z wnioskiem do programu Fulbrighta).

W ramach finansowania z NCN można zaplanować i sfinansować koszty:

 • badań (np. zakup materiałów, drobnego sprzętu laboratoryjno-informatycznego, dostępu do analiz, opracowań czy badań ankietowych);
 • wyjazdów (np. spotkań konsultacyjnych z partnerem, udział w konferencjach/seminariach związanych z tematyką komponentu badawczego);
 • opłat publikacyjnych artykułów naukowych, z wyjątkiem opłat publikacyjnych w czasopismach hybrydowych oraz koszty udostępniania danych badawczych w otwartym dostępie, zgodnie z Polityką Narodowego Centrum Nauki dotyczącą otwartego dostępu do publikacji;
 • działań mających na celu promocję realizowanego projektu oraz jego rezultatów.

Pełna informacja na temat kosztów kwalifikowanych znajduje się w załączniku “Koszty w komponentach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektów finansowanych w programach organizowanych przez Fundację Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta”.

Aby aplikować o komponent badawczy należy:

 • przygotować i dołączyć do wniosku o stypendium Fulbright Senior Award dwa załączniki: merytoryczny opis planowanego komponentu badawczego oraz jego kosztorys. Szczegółowe instrukcje jak powinny wyglądać oba załączniki są dostępne tutaj
 • w formularzu uzupełniającym do wniosku o stypendium Senior Award odpowiedzieć twierdząco na pytanie o chęć aplikowania o finansowanie w ramach komponentu badawczego.

Komunikat w związku z Covid-19

Możliwość realizacji stypendium jest uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej, w tym między innymi od trybu działania instytucji goszczącej, dostępności zasobów niezbędnych do realizacji projektu, możliwości uzyskania wizy i podróży stypendysty:ki do USA, ograniczeń przy przekraczaniu granicy oraz zmieniających się zaleceń dotyczących podróży lub zdrowia.

Procedura konkursowa

Do 5 czerwca 2024

 • Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2025-26.
 • Akceptujemy wnioski złożone do godziny 15:00 czasu polskiego ostatniego dnia naboru.

Do 30 czerwca 2024 

 • Ocena formalna wniosków.
 • Wynik oceny formalnej kandydat:ka otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Lipiec – połowa listopada 2024 

 • Ocena merytoryczna wniosków.
 • Wynik oceny merytorycznej kandydat:ka otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Koniec listopada – pierwsza połowa grudnia 2024 

 • Rozmowy kwalifikacyjne online z kandydatami i kandydatkami, którzy otrzymali najwyższą średnią w wyniku oceny merytorycznej.

Styczeń 2025

 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
 • Po zatwierdzeniu listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kandydaci uczestniczący w rozmowach kwalifikacyjnych są informowani o wyniku tego etapu drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.
 • Opublikowanie wyników naboru na stronie internetowej Komisji Fulbrighta.

Koniec stycznia – początek kwietnia 2025 

 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.
 • Zakończenie procesu afiliacji oraz formalności związanych z przygotowaniem do wyjazdu w wybranych przez stypendystów instytucjach w USA.

Kwiecień/maj 2025

 • Spotkanie informacyjne dla stypendystów i stypendystek przed wyjazdem do USA. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej).

Sierpień 2025 i później

 • Wyjazd na stypendium. Stypendium może się rozpocząć najwcześniej 1 sierpnia 2025, a najpóźniej 1 marca 2026. Najpóźniejsza dopuszczalna data zakończenia stypendium to 30 września 2026.

Wrzesień 2026

 • Ceremonia wręczenia dyplomów i przyjęcia do grona absolwentów i absolwentek Programu Fulbrighta. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej).

Aby poprawnie wypełnić wniosek, należy kierować się Instrukcjami do formularza zgłoszeniowego.

 • Oceny formalnej dokonuje zespół Komisji Fulbrighta. Zespół Komisji nie sprawdza kompletności/poprawności wniosku na prośbę kandydata przed złożeniem dokumentu w systemie.
 • Ocena formalna obejmuje weryfikację wniosku pod kątem spełniania kryteriów formalnych zawartych w Regulaminie oraz sprawdzenie kompletności wniosku.
 • Tylko wniosek złożony w terminie, kompletny i spełniający wszystkie wymagania formalne zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Wnioski niespełniające tych kryteriów zostaną odrzucone.
 • Wniosek, w którym stwierdzone zostaną elementy plagiatu, zostanie odrzucony bez możliwości odwołania.
 • Komisja zastrzega, że również rozpoznanie uchybień formalnych lub plagiatu na późniejszym etapie procedury konkursowej skutkuje natychmiastowym odrzuceniem wniosku lub w razie rozpoznania tych okoliczności po zatwierdzeniu nominacji przez Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB), rekomendacją do FFSB o uchylenie decyzji o przyznaniu stypendium.

Przygotowując wniosek, warto mieć na uwadze nie tylko kryteria formalne, ale także kryteria oceny merytorycznej wniosków. Każdy wniosek zakwalifikowany do etapu oceny merytorycznej jest oceniany przez trzech ekspertów dziedzinowych. Przed przystąpieniem do oceny, każdy:a recenzent:ka składa oświadczenie potwierdzające brak konfliktu interesów w związku z wykonywaną recenzją wniosku. Wszystkie wnioski oceniane są według takiej samej skali ocen oraz jednakowych kryteriów przyjętych dla programu Fulbright Senior Award. Stosowana jest skala czterostopniowa, w której najwyższa nota oznacza, że dane kryterium zostało w pełni spełnione, a najniższa, że nie zostało spełnione lub zostało spełnione w stopniu niezadowalającym. 

Zgodnie z Regulaminem, kryteria oceny merytorycznej są następujące:

Spójność celów projektu
Upewnij się, że w sposób przejrzysty i wiarygodny prezentujesz we wniosku swoją ścieżkę kariery oraz wskazujesz, w jaki sposób planowany projekt w USA przybliży Cię do realizacji celów akademickich i zawodowych.

Wykonalność założeń projektu w proponowanych ramach czasowych
Uzasadnij, dlaczego cele Twojego projektu są możliwe do zrealizowania w zaproponowanym przez Ciebie czasie. Opisz w sposób zrozumiały i przejrzysty harmonogram proponowanego projektu.

Dobór metod badawczych zaproponowanych dla komponentu badawczego projektu
Wyjaśnij, jakie metody badawcze zamierzasz zastosować realizując projekt. Upewnij się, że są one adekwatne i optymalne dla celów podejmowanego projektu i uzasadnij odpowiednio swój wybór. W przypadku komponentu dydaktycznego ocenie podlegać będzie zaproponowany sylabus kursu w zakresie: celów (zbieżnych z realizowanym projektem) oraz zaproponowanych form i metod nauczania (adekwatnych do realizacji celów).

Wkład komponentu badawczego proponowanego projektu w rozwój danej dziedziny naukowej
Zastanów się nad wartością proponowanego projektu w kontekście rozwoju danej dziedziny naukowej. Czy proponowany temat był już przedmiotem badań? Jaki będzie wkład projektu w zrozumienie tematu? Co nowego wniesie on do rozwoju dziedziny naukowej, którą reprezentujesz?

Konieczność realizacji projektu w wybranej instytucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Nie każdy projekt badawczy trzeba koniecznie realizować w USA, aby – w drodze do założonych celów naukowych czy zawodowych – osiągnąć najlepsze rezultaty. Uzasadnij, dlaczego w Twoim przypadku realizacja projektu badawczego lub badawczo-dydaktycznego w Stanach Zjednoczonych jest ważna, czy wręcz niezbędna dla osiągnięcia założeń projektu oraz dla Twojego rozwoju naukowego i/lub zawodowego. Przedstaw merytoryczne argumenty stojące za wyborem instytucji goszczącej, np. dostępność odpowiedniego zaplecza badawczego czy ekspertów z danej dziedziny.

Plany upowszechniania rezultatów projektu
Opisz, jakie działania informacyjne i promocyjne planujesz podjąć podczas oraz po stypendium w celu upowszechnienia jego wyników i sukcesów. Upewnij się, że opisane plany są adekwatne dla projektu, konkretne oraz realistyczne.

Odnieś się do powyższych kwestii związanych z realizacją Twojego projektu w dokumencie Project Statement.

Kompetencje badawcze/dydaktyczne osoby wnioskującej o stypendium w zakresie dziedziny, której dotyczy projekt, w tym wyniki dotychczasowych badań naukowych (np. publikacje, prezentacje podczas konferencji) oraz odpowiednie szkolenia
Pamiętaj, że proponowany przez Ciebie projekt powinien być dopasowany do Twoich kompetencji i umiejętności. Upewnij się, że życiorys załączony do wniosku zawiera informacje o istotnych kwalifikacjach i doświadczeniu badawczym/dydaktycznym w danej dziedzinie oraz szkoleniach, które pozwolą na skuteczną realizację proponowanego projektu.

Osiągnięcia i wyróżnienia w dorobku akademickim i zawodowym osoby wnioskującej o stypendium (np. nagrody, granty badawcze, stypendia, patenty oraz inne istotne sukcesy)Upewnij się, że w życiorysie załączonym do wniosku są wymienione istotne osiągnięcia akademickie i zawodowe, np. nagrody, granty badawcze, stypendia, patenty oraz inne sukcesy wykraczające poza akademicki standard. Każdy taki sukces może świadczyć na Twoją korzyść, podkreślając Twoje talenty, zaangażowanie i potencjał.

Opinie zawarte w listach rekomendacyjnych
Upewnij się, że wybierasz osoby, których pozycja akademicka jest adekwatna do tego, by wystawić Ci opinię. Powinny to być osoby, które rzeczywiście Cię znają i będą mogły odnieść się do Twoich indywidualnych osiągnięć. To wydaje się oczywiste, jednak przypominamy, że wykluczone jest załączanie rekomendacji od osób, z którymi łączą Cię relacje rodzinne, uczuciowe lub przyjaźń.

W przypadku jeśli wraz z wnioskiem o stypendium Senior Award aplikujesz o komponent badawczy, będzie on oceniany zgodnie z dodatkowymi kryteriami oceny merytorycznej. Należą do nich:

 • Zgodność Komponentu badawczego z definicją badań podstawowych; 
 • Zasadności wnioskowanych kosztów Komponentu badawczego;
 • Istotność/Waga naukowa komponentu badawczego, nowatorstwo zaplanowanych badań/zadań, adekwatność metodyki badań i planu pracy w odniesieniu do celów naukowych projektu oraz wpływu na dziedzinę (dziedziny) badań i wykonalności projektu Komponentu badawczego.

Jeśli etap oceny merytorycznej zakończy się dla Ciebie pozytywnie i otrzymasz zaproszenie do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, polecamy zapoznanie się z kryteriami, które bierze pod uwagę Komisja Selekcyjna przeprowadzająca rozmowę:

 • Umiejętność przedstawienia projektu zróżnicowanemu gronu odbiorców w sposób przejrzysty i przekonujący;
 • Wpływ proponowanego projektu oraz uzyskanych rezultatów na plany akademickie i zawodowe kandydata;
 • Plany na trwałą współpracę z instytucją goszczącą lub innymi podmiotami w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 • Umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami oraz zaradność w osiąganiu zamierzonych przez kandydata celów;
 • Przygotowanie kandydata:ki do popularyzowania międzykulturowej misji Programu Fulbrighta;
 • Podejście kandydata:ki do uczestnictwa w życiu społeczności absolwentów i absolwentek Programu Fulbrighta i wspierania Programu po zakończeniu stypendium;
 • Stopień znajomości języka angielskiego w mowie;
 • Zgodność wniosku i profilu kandydata:ki z priorytetami Komisji Fulbrighta.

Priorytety Komisji na nadchodzący rok akademicki znajdują się w sekcji “Kogo szukamy”.

Więcej informacji nt. procesu rekrutacji w polskich konkursach o stypendia Fulbrighta znajduje się w Regulaminie.

Wymagane dokumenty

Project Statement jest to opis projektu badawczego lub badawczo-dydaktycznego m.in. z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w wybranej instytucji w USA.

Odrębny dokument (max. 3 stronicowy, w formacie .pdf) towarzyszący opisowi projektu. Zawiera rzetelną bibliografię w dowolnym stylu cytowań. 

Aktualny list zapraszający, wystawiony na potrzeby konkursu przez osobę decyzyjną w instytucji goszczącej w USA, powinien zawierać informacje wskazane w Fulbright Visiting Scholar Institutional Letter of Invitation Checklist. Zachęcamy do obejrzenia webinarium dotyczącego pozyskania zaproszenia z instytucji goszczącej dostępnego tutaj oraz (w razie potrzeby) przekazania potencjalnej instytucji goszczącej podstawowych informacji o stypendium Fulbrighta – dokument do udostępniania znajduje się tutaj.

CV

Życiorys według standardów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji oraz zgłoszeń patentowych i patentów. 

Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce. Pełna lista podmiotów, w których osoba wnioskująca o stypendium może być zatrudniona (w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) znajduje się w Regulaminie. Zaświadczenie może być przygotowane w języku polskim (może to być standardowy druk potwierdzenia zatrudnienia z działu kadr pracodawcy).

Należy je wgrać do systemu w zakładce Academic & Professional Information jako Letter of Support from Home Institution.  

Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2. Uznawanymi dokumentami są:

 • wynik zdanego testu/egzaminu/certyfikat językowy na wymaganym poziomie językowym;
 • zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu doktorskiego z języka angielskiego;
 • dyplom ukończenia studiów w języku angielskim; 
 • aktualne potwierdzenie znajomości języka na wymaganym poziomie wystawione przez instytucję zajmująca się kształceniem językowym (np. Studium Języków Obcych) w uczeni macierzystej kandydata. 

Trzy listy rekomendacyjne przygotowane w języku angielskim. Osoba wnioskująca o stypendium, zamieszczając w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mailowe 3 osób, zaprasza je do wystawienia listów rekomendacyjnych. Na podane adresy wysyłane są instrukcje dotyczące przygotowania rekomendacji. Rekomendacja powinna zostać wgrana przez jej autora/ autorkę jako plik .pdf  z wykorzystaniem przekazanego linku. Osoba wnioskująca o stypendium nie ma wglądu w treść rekomendacji, może natomiast monitorować jej status.

Należy upewnić się, że wszystkie trzy rekomendacje zostały poprawnie dołączone do aplikacji i mają status submitted przed wysłaniem wniosku. 

Z uwagi na to, iż projekt badawczy nie może obejmować bezpośredniego kontaktu z pacjentem (człowiekiem/zwierzęciem, żywym bądź martwym lub próbkami np. komórek), ani przepisywania bądź administrowania leków, osoby wnioskujące o stypendium, które reprezentują nauki medyczne i pokrewne są zobowiązane do wypełnienia formularza dot. badań na organizmach lub materiale biologicznym (Project Compliance with the Exchange Visitor Program Policies for Medical and Clinical Fields).

Prosimy o wgranie wypełnionego formularza do systemu w zakładce Additional InformationAdditional Documentation w sekcji Supplemental materials.

Syllabus proponowanych zajęć – dla osób, które planują prowadzić zajęcia ze studentami i studentkami. Syllabus powinien zawierać: nazwę kursu, jego krótką charakterystykę (tematyka kursu, liczba godzin, jego cele, forma realizacji, opis efektów kształcenia i sposób ich weryfikacji), bibliografię. Dokument w formacie .pdf należy wgrać do systemu w zakładce Project Proposal.

Dokument potwierdzający wstępną akceptację syllabusa przez instytucję goszczącą – dla osób, które planują prowadzić zajęcia ze studentami i studentkami. Dokument w formacie .pdf należy wgrać w zakładce Additional information – Additional Documentation w sekcji Country-Specific Materials.

Aplikując o komponent badawczy należy przygotować i dołączyć do wniosku o stypendium Fulbright Senior Award dwa załączniki: merytoryczny opis planowanego komponentu badawczego oraz jego kosztorys.

Szczegółowe instrukcje jak powinny wyglądać oba załączniki są dostępne tutaj.

Oba załączniki należy wgrać do elektronicznego wniosku o stypendium Fulbright Senior Award w sekcji w zakładce Additional information – Additional Documentation w sekcji Country-Specific Materials.

Instrukcje do wniosku

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza zgłoszeniowego koniecznie zapoznaj się z następującymi dokumentami: 

 1. Regulamin stypendiów przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta obywatelom polskim
 2. Instrukcje do formularza zgłoszeniowegobez korzystania z instrukcji nie wypełnisz poprawnie formularza.
 3. Polityka prywatności przetwarzania danych osobowych

Formularz zgłoszeniowy

 1. Złożenie wniosku o stypendium odbywa się w całości drogą elektroniczną. Poprawnie wypełnione zgłoszenie składa się z dwóch formularzy: formularza zgłoszeniowego oraz formularza uzupełniającego. 
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 3. Prosimy nie przesyłać wersji papierowej wniosku do biura Komisji.

Formularz zgłoszeniowy

Do systemu aplikacyjnego można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełniania formularza zgłoszeniowego za pierwszym razem w całości. Przy wypełnianiu formularza należy kierować się Instrukcjami do formularza zgłoszeniowego.

Zanim wyślesz formularz upewnij się, że jest kompletny i zawiera wszystkie potrzebne załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można go modyfikować

Formularz uzupełniający

Integralną częścią wniosku o stypendium jest elektroniczny formularz uzupełniający. Należy go wypełnić i wysłać niezależnie od formularza zgłoszeniowego w terminie rekrutacji do programu, to znaczy przed zamknięciem naboru do programu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Liczba osób składających wnioski o stypendium Fulbright Senior Award zmienia się z roku na rok. Wpływa na to wiele czynników np.: zainteresowanie wśród kadry akademickiej wyjazdami naukowymi do USA, sytuacja pandemiczna na świecie, ograniczenia w podróżowaniu itp. W konkursie Fulbright Senior Award na rok akademicki 2024/25 złożonych zostało 101 wniosków, a stypendia przyznano 16 laureatom:kom

Tak, można posiadać podwójne obywatelstwo. Jedynym wyjątkiem jest obywatelstwo polsko-amerykańskie, które uniemożliwia otrzymanie wizy J-1.

Szczegółowe regulacje dotyczące bezpośredniego kontaktu z pacjentem znajdują się tutaj.

Nie,  Komisja nie ma preferencji odnośnie długości stypendiów. Długość grantu nie jest kryterium oceny wniosku. Natomiast na ocenę proponowanego projektu wpływa m.in. możliwość osiągnięcia założonych celów, w tym dopasowanie metod badawczych zawartych w prezentowanym projekcie do jego długości.

Rekomendujemy wybór jednej instytucji goszczącej w USA, w której będzie realizowany projekt. Ma to na celu zapewnienie osobom uczestniczącym w programie wystarczającej ilości czasu na realizację grantu oraz nawiązanie więzi z instytucjami i społecznościami goszczącymi, co stanowi integralną część wymiany kulturalnej i akademickiej programu Fulbrighta.

Tak, może. Należy jednak pamiętać, że preferowane są osoby, które wcześniej nie otrzymały stypendium Fulbrighta w tej samej kategorii stypendialnej. Oznacza to, że jeśli osoba składająca wniosek była wcześniej stypendystą:ką w kategorii Foreign Student Program (obecne programy Graduate Student Award, Junior Research Award oraz ich odpowiedniki sprzed kilku lat, a także inne programy dla studentów i studentek oraz osób prowadzących badania przed uzyskaniem stopnia doktora oferowane w ramach systemu nagród Fulbrighta), to nie ma przeszkód, aby wnioskowała o stypendium w kategorii Visiting Scholar Program (Senior Award, Slavic Award, STEM Impact Award, Scholar-in-Residence). W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium w tej samej kategorii stypendialnej, wniosek powinien zawierać solidne uzasadnienie dla ponownego przyznania nagrody Fulbrighta.

W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium, należy także pamiętać o ograniczeniach wynikających z wymogów wizy J-1.

Listy rekomendacyjne powinny być napisane przez osoby, które znają dorobek naukowy i badawczy osoby składającej wniosek oraz mogą praktycznie ocenić szanse osoby wnioskującej o stypendium na realizację celów w zaplanowanym projekcie. Rekomendujący mogą pracować w Polsce lub zagranicą.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Artykuł 21.1. punkt 39d) stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta są wolne od podatku dochodowego.

Ze stypendium Fulbrighta i dodatkowego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, otrzymasz od nas stosowne porady organizacyjne. Przekażemy też informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

O dofinansowanie w ramach komponentu badawczego mogą ubiegać się osoby aplikujące o Senior Award na rok akademicki 2025-26. Oferta nie dotyczy stypendystów wcześniejszych roczników.

Komponent badawczy powinien być realizowany w miejscu zatrudnienia wskazanym na etapie aplikowania o Senior Award 2025-26. 

Nie. Stypendium musi być realizowane w sposób ciągły.

Nie. Stypendia Programu Fulbrighta muszą być realizowane stacjonarnie, ponieważ bezpośredni kontakt z zasobami naukowymi i akademickimi, a także immersja w kulturze USA, są kluczowe dla efektywnej wymiany wiedzy, budowania relacji oraz pełnego zrozumienia międzykulturowego. Te elementy są niezbędne do osiągnięcia celów programu, co jest trudne do zrealizowania w formie online.

Relacje absolwentów i absolwentek

Po więcej relacji zajrzyj do zakładki “Relacje z pobytu na stypendium”.

Kontakt z Koordynatorką Programu

Zachęcam do kontaktu mailowego. Do kontaktu telefonicznego w sprawie pytań o konkurs Senior Award zapraszam od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-15:00. 

Justyna Maziarska-Lesisz

Justyna Maziarska-Lesisz

Starsza Specjalistka ds. Programów

Related Posts
Loading...
Skip to content